Privacybeleid

Dextile, ook bekend als MijnBadjas.nl, hecht grote waarde aan de privacy van onze websitebezoekers, met speciale aandacht voor hun rechten met betrekking tot geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij zijn volledig transparant naar onze klanten toe en hebben daarom beleid ontwikkeld en geïmplementeerd met betrekking tot deze verwerkingen, hun doel en de mogelijkheden voor betrokkenen om hun rechten optimaal uit te oefenen. Voor aanvullende informatie over de bescherming van persoonsgegevens verwijzen wij u naar de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

Zolang u het gebruik van cookies en andere tracking systemen op onze website niet accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies plaatsen op uw computer, mobiele telefoon of tablet. Door uw bezoek aan onze website voort te zetten, accepteert u de volgende gebruiksvoorwaarden.

De huidige versie van deze privacyverklaring, beschikbaar op onze website, is de enige geldige versie zolang u onze website bezoekt, tenzij een nieuwe versie de huidige vervangt.

Artikel 1 - Wettelijke bepalingen

 1. Website: MijnBadjas.nl
 2. Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens: Dextile, gevestigd te Erve Jenneboer 93, 7623JH Borne, KvK-nummer: 68544979.

Artikel 2 - Toegang tot de website Toegang tot en gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U mag de website en de daarop verstrekte informatie niet gebruiken voor commerciële, politieke, of publicitaire doeleinden, noch voor enige vorm van ongevraagde elektronische aanbiedingen.

Artikel 3 - De content van de website Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties, (animatie)plaatjes, videobeelden, geluiden, en technische applicaties die de werking van de website mogelijk maken, evenals alle andere elementen die op de website worden gebruikt, zijn beschermd door intellectuele eigendomsrechten. Het is ten strengste verboden om deze elementen geheel of gedeeltelijk te reproduceren, hergebruiken, gebruiken of aanpassen op welke manier dan ook zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke. Als de beheerder niet onmiddellijk actie onderneemt tegen inbreuken, kan dit niet worden opgevat als stilzwijgende toestemming of afzien van rechtsvervolging.

Artikel 4 - Het beheer van de website Voor een goed beheer van de website behoudt de beheerder zich het recht voor om op elk moment:

 • De toegang van bepaalde categorieën bezoekers op te schorten, te onderbreken of te beperken tot de gehele website of een deel daarvan.
 • Informatie te verwijderen die het functioneren van de website kan verstoren, in strijd is met nationale of internationale wetgeving, of in strijd is met internetetiquette.
 • De website tijdelijk niet beschikbaar te maken om updates uit te voeren.

Artikel 5 - Verantwoordelijkheden De beheerder is niet verantwoordelijk voor storingen, uitval, moeilijkheden of onderbrekingen van de website die de website of een van zijn functionaliteiten ontoegankelijk maken. Hoe u verbinding maakt met de website is uw eigen verantwoordelijkheid. U dient passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen mogelijke internetbedreigingen. De beheerder is niet aansprakelijk voor juridische procedures tegen u:

 • Als gevolg van het gebruik van de website of diensten die via internet toegankelijk zijn.
 • Vanwege schending van de voorwaarden van deze privacyverklaring.

De beheerder is niet verantwoordelijk voor schade die u, derden of uw apparatuur ondervinden als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website. U dient af te zien van het nemen van enige actie tegen de beheerder als gevolg hiervan. Als de beheerder betrokken raakt bij een geschil als gevolg van uw gebruik van de website, heeft hij het recht om alle schade die hij lijdt en zal lijden als gevolg daarvan op u te verhalen.

Artikel 6 - Het verzamelen van gegevens Uw gegevens worden verzameld door Dextile en externe verwerkers. Onder persoonsgegevens verstaan we alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon. Als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, bijvoorbeeld aan de hand van een naam, identificatienummer, locatiegegevens, online identificator of andere kenmerken die betrekking hebben op de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van de persoon.

De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden voornamelijk gebruikt door de beheerder voor het onderhouden van relaties met u en, indien van toepassing, voor het verwerken van uw bestellingen.

Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot uw gegevens Op grond van artikel 13, lid 2, sub b van de AVG heeft u het recht op inzage, rectificatie, wissing, beperking van verwerking, bezwaar tegen verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid van uw persoonsgegevens. U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@mijnbadjas.nl. Een verzoek moet vergezeld gaan van een kopie van een geldig identiteitsbewijs waarop u uw handtekening heeft gezet, en vermelding van het adres waarop u bereikbaar bent. U ontvangt binnen 1 maand na indiening van het verzoek een reactie. In geval van complexe verzoeken of een groot aantal verzoeken kan deze termijn indien nodig met 2 maanden worden verlengd.

Artikel 8 - Verwerking van persoonsgegevens Bij schending van wet- of regelgeving waarvan u wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten persoonsgegevens nodig hebben die de beheerder heeft verzameld, worden deze verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van de autoriteiten. In dat geval vallen deze persoonsgegevens niet langer onder de bescherming van deze privacyverklaring. Als bepaalde informatie vereist is om toegang te krijgen tot bepaalde functionaliteiten van de website, zal de verantwoordelijke dit aangeven op het moment van het verzamelen van de gegevens.

Artikel 9 - Commerciële aanbiedingen U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de beheerder. Als u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u een e-mail sturen naar info@mijnbadjas.nl. Tijdens uw bezoek aan de website dient u af te zien van het verzamelen of ongeoorloofd gebruik van persoonsgegevens, evenals van enige handeling die inbreuk maakt op de persoonlijke levenssfeer van anderen. In deze situaties is de beheerder in geen geval verantwoordelijk.

Artikel 10 - Bewaartermijn gegevens De door de beheerder verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur die bij wet is bepaald.

Artikel 11 - Cookies

 1. Een cookie is een klein tekstbestand dat op de harde schijf van uw computer wordt geplaatst wanneer u onze website bezoekt. Een cookie bevat gegevens waardoor u bij elk bezoek als bezoeker kunt worden herkend, waardoor onze website op maat kan worden ingesteld en het inloggen kan worden vergemakkelijkt.
 2. Wij maken gebruik van de volgende soorten cookies op onze website:
  • Functionele cookies: sessie- en login cookies voor het bijhouden van sessie- en inloginformatie.
  • Geanonimiseerde analytische cookies: voor inzicht in het bezoek aan onze website op basis van bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Hiermee kunnen we onze communicatie en informatievoorziening beter afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. We kunnen niet zien wie onze website bezoekt of vanaf welke computer het bezoek plaatsvindt.
 3. Specifieker gebruiken wij de volgende cookies:
  • Geen andere cookies.
 4. Bij uw bezoek aan onze website kunnen cookies van de verantwoordelijke en/of derden op uw apparatuur worden geïnstalleerd.
 5. Voor meer informatie over het gebruik, beheer en verwijderen van cookies voor elk type besturingssysteem, verwijzen wij u naar de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq

Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten Aan het beeldmateriaal dat hoort bij de aangeboden producten op de website kunnen geen rechten worden ontleend.

Artikel 13 - Toepasselijk recht Op deze voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing. De rechtbank van de vestigingsplaats van de beheerder is exclusief bevoegd in geval van geschillen over deze voorwaarden, tenzij er een wettelijke uitzondering van toepassing is.

Artikel 14 - Contact Voor vragen, productinformatie of informatie over de website kunt u contact opnemen met Tim Dekkers via info@mijnbadjas.nl of telefonisch op 085-0606514.